Getuigenissen


28 juni 2008 Ga je mee op reis

Het lied wat we straks gaan zingen heet "Ga je mee op reis....."Als we gaan reizen, kan dat zijn voor een zakenreis of voor vakantie. Altijd merk ik weer, dat ik veel te veel mee neem. Kent u dat ook?
Koffers overvol. Je vertilt je zowat aan de spullen. Kom kijk maar eens in je koffer. Dames nemen vaak te veel kleding mee, allemaal overbodig. Bij de heren is dat ook hetzelfde. Het ergste is dat je dat allemaal mee moet sjouwen. Zo is het geestelijk ook met ons. We nemen zoveel ballast mee, zodat we er doodmoe van worden. Het bepaalt ons leven. Jezus, vertelt ons, breng je last bij Mij. Ik heb het 2000 jaar geleden voor jou aan het kruis gebracht. Mijn juk is zacht en licht, breng het maar bij Mij. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Alles mogen we bij Hem brengen.
Gezondheid, geestelijke last, en noem maar op. Hij wil ons dragen dag aan dag.
Daar gaat dit lied over.
Alles loslaten, veilig bij Hem zijn.28 mei 2006 - De droom

Ik had en heb een droom.
Staand zingen en getuigen voor mijn Heer en Heiland. Voor mensen die mij kennen, kunnen zich nog wel herinneren hoe praisePassion begon. Lichamelijk was ik gehandicapt, wat betekende in het begin zingend zitten in een rolstoel. Daarna op een gewone stoel en een zit/sta kruk. Mijn vriendin en ik hebben er ook veel voor gebeden. 14 mei 2004 was er in Spijkenisse een gebedsdag, Vrede voor de stad. De kerken die mee deden stelden hun kerk open. Ook het korpsgebouw van het Leger des Heils was open. Op de heiligingstafel lagen diverse teksten waaronder de tekst over de genezing van Naaman. Hij moest zich 7-maal onderdompelen in de rivier. Je kon ook zelf bidden en er stond symbolisch een kom met water, waarin je je handen kon onderdompelen als teken van reiniging. Ik bad voor mijn genezing. Ik dompelde mijn handen daarin en ik ervoer op dat moment een zalving van God. Mijn handen voelden heel zacht aan. Eerst dacht ik dat er olie in het water zat. Nadat ik dat navroeg, bleek echter dat dat niet zo was. Toen besefte ik dat God mijn gebed zou verhoren. John heeft er vanaf die tijd ook in geloofd. In augustus 2005 ben ik door de leiding van de Heilige Geest naar een gebedsdienst geweest voor de zieken. Mijn vriendin, John en ik zijn daar heengegaan.
Diezelfde avond veranderde nog meer mijn hele leven. Ik ging daarheen en geloofde dat het wel kon, maar niet bij mij. Ik kon al een klein beetje lopen met een stok in de hand. Die avond was zo mooi. Ik ontving tijdens gebed een innerlijke genezing, wat zich uitte dat er een kracht door mij kwam.
Dat ik kon lopen. De stok gooide ik weg. Ik danste en huppelde. Sindsdien loop ik kleine afstanden zonder stok of andere hulpmiddelen. Het belangrijkst: Mijn droom werd verhoord. Staande zingen en getuigen van mijn Heiland.
Groot is de Heer.
Daar gaat dit lied over, zoals ik het die avond heb ervaren. Zijn liefde en genade.20 december 2005 - Ik weet mij geborgen

Ik weet mij geborgen. Het allereerste lied wat ik zelf heb mogen schrijven. Door God gegeven. Het lied gaat over dat Hij altijd bij je is. Door donker en door licht, in moeilijke tijden. Hij is bij je. Hij heeft ons zo lief. Een belofte. In de zwaarste periode van mijn leven, dat is nu ongeveer 3 jaar geleden kreeg ik deze woorden, "Ik weet mij geborgen" in een droom tot mij. Een belofte net als bij Samuël. Ik had een zware geestelijke strijd. Mijn gezondheid ging hard achteruit vanwege onder andere hartproblematiek, waarbij ik ook lichamelijk gehandicapt was, waardoor ik niet kon lopen of zelfstandig zijn. Ik lag veel op bed en zat in een rolstoel. Er moest op een gegeven moment een onderzoek gebeuren aan mijn hart, dat een groot risico was, dit vanwege een zeldzame aandoening. Doordat mijn conditie zo slecht was, was er ook de strijd, kom ik door dit onderzoek heen. Ja of nee. Als ik het niet zou doen, zou het ten koste gaan van mijn leven. Als ik het wel zou doen, was er toch een risico dat ik er niet doorheen zou komen. Wat nu. Het werd een geestelijk zware strijd. Alles loslaten. Mijn man en ik gingen er een paar dagen tussen uit om het te verwerken en overdenken. Toen sprak God door een droom de tekst van "Ik weet mij geborgen", steeds weer op de muziek die ik overdag had gehoord. Dit was als de roeping van Samuël. Het onderzoek vond plaats, maar ik had rust. Vol vertrouwen in de hand van mijn Hemelse Vader. Ik zei, ik kom thuis. Is het niet hier dan wel bij mijn Hemelse Vader. Ik durfde alles los te laten. Vanaf dat moment ben ik teksten gaan schrijven, door God gegeven. Daarom heet de eerste CD "Door God gegeven". Hierop staan 10 eigen teksten en een aantal die praisePassion voor deze periode zong. Mijn vriendin en ik zongen al toen ik nog op bed lag. Het bemoedigde ons beiden. We zijn toen het gebed van Jabez gaan bidden, 1 Kron.4:10. God wil ons toch overvloedig zegenen. Het werd mijn vriendin en mij bevestigd dat God een plan hierin heeft. Hij wil ons gebruiken. We gaan: "Op weg met God". Zo heet ook daarom onze tweede CD. God baant een weg.

Zo is ook dit jaar 20 augustus voor mij een wonder. Mijn droom staande te zingen en te getuigen tot eer van God. Ik was bij een dienst voor gebed voor zieken. God raakte mij aan voor een innerlijke genezing. Toen ik weg ging na afloop, kon ik lopen. Zonder stok of andere hulpmiddelen. Heling en genezing in mijn leven. Ons leven gaat niet altijd zoals wij willen. Moeilijkheden, ziekte, zorg is niet van God. Maar Hij is wel bij ons. We leven in een wereld van ziekte en geweld. Maar God vormt ons er dwars door heen. We zijn nu bezig met de opnames van de derde CD. "De liefde van God". God geeft zoveel zegeningen, dwars door alles heen. Maar zien wij het ook? Alle teksten zijn door god gegeven. Lofliederen, aanbidding, huwelijk, doop, overgave, enz. Alles tot Zijn eer.
Amen25 maart 2006 - Begin van praisePassion

Ongeveer 4 jaar geleden is praisePassion begonnen. Toen ben ik gestart met het schrijven van teksten. Alle liederen die u gaat horen zijn door mij geschreven. Teksten die ik gekregen heb door de Heilige Geest. Teksten waar ik persoonlijk doorheen gegaan ben. Vlak daarvoor lag ik op bed. Ik was hartpatiënt, had rugklachten waar ik fysiotherapie voor kreeg en voor het lopen had ik een rolstoel nodig. Tijdens een wandeling kreeg ik een ongeluk met de rolstoel, waardoor ik achterover klapte en een stukje van mijn nekwervel afbrak. Ik was totaal uitgeschakeld. Ik kon niets meer, ik was volledig afhankelijk. Terwijl ik in het ziekenhuis lag, kon ik alleen naar het plafond staren. Maar ik voelde dat God bij mij was. Ik bleef vertrouwen. In die periode verergerden mijn hartklachten. Dat was zo erg, dat ik een onderzoek moest ondergaan, welke vol risico was. Omdat ik een zeldzame aandoening heb, moest ik daarvoor naar Eindhoven. Daar was een specialistisch team dat dit onderzoek kon uitvoeren. Het was een zware geestelijke strijd. Mijn huisarts begeleidde mij. Als ik het niet zou doen dan zou ik wellicht nog maar een half jaar leven. Als ik door het onderzoek heen zou komen, had ik een goede kans. Mijn man en ik gingen een paar dagen met vakantie, er tussenuit om alles eens op een rijtje te krijgen. Tijdens de reis hoorde ik een muziekstuk en ik voelde Gods almacht. Mijn man vroeg of ik er geen tekst op kon schrijven. Ik zei nog: "Dat kan ik niet." Diezelfde nacht hoorde ik in een droom opnieuw dat muziekstuk met de woorden, "ik weet mij geborgen". De nacht daarna herhaalde zich dat. Maar ik had het nog steeds niet door. Toen we terug waren van de vakantie, verleende praisePassion haar medewerking aan een opdrachtdienst. De preek van deze dienst ging over de roeping van Samuel. Op dat moment besefte ik dat God mij geroepen had. Toen ik 's middags thuis was en de muziek opzette, hoorde ik opnieuw de woorden van: ik weet mij geborgen, door donker en door licht, een belofte. Dat lied was een belofte, ik kon alles loslaten. Ik zei: kom ik niet thuis, dan kom ik wel bij mijn hemelse Vader, een zekerheid. Daar gaat dit 2e lied over. Daarna bleven de teksten komen. Wij nemen U deze morgen mee op een Geestelijke reis. Een reis met hoogten en diepten, blijheid en aanbidding. Laat het over u heenkomen. Ervaar de Grootheid en Liefde van God. Het lied: Ik weet mij geborgen28 maart 2005 - Gods Geest leidt

Over de teksten van de liederen die ik zelf heb mogen schrijven door Gods Geest geleid, daar kan ik van zeggen dat ze allemaal persoonlijk doorleeft zijn. Als we op weg gaan met God merk je, dat je in de omstandigheden waarin je verkeert, er nooit alleen voorstaat. Ik zelf ervaar dat Hij mijn leven stap voor stap leidt. Hij heeft de regie van mijn leven in Zijn hand. Toen ik 2½ jaar geleden door gezondheidsredenen mijn leven op af kwam te staan, kon ik letterlijk niets meer. Ik was zo afhankelijk in alles, toen had ik een behoorlijk geestelijke strijd. Ik moest alles loslaten. In die periode merkte ik dat God mij zag. Ik hoorde een lied van Don Moon: God wijst mij een weg, waar geen weg meer lijkt te zijn. Op dat moment sprak God tot mijn hart. Ik ben bij je, vertrouw nu maar. Nu 1½ jaar geleden moest ik een keuze maken in verband met mijn gezondheid. Een onderzoek met eventueel een behandeling, vol risico's. Alles moest ik loslaten, ik moest mijn leven in Gods hand leggen. Weer een strijd. Toen sprak God door een droom, de tekst van: Ik weet mij geborgen, steeds weer op de muziek die ik overdag had gehoord. Dit was als de roeping van Samuel. Vanaf dat moment ben ik teksten gaan schrijven. Door God gegeven, de naam van de 1ste CD. De liederen op deze CD waarvan 10 eigen teksten, waren een bemoediging voor mij en een belofte dat God over mij waakt. Hij geeft. In die periode gingen mijn broers en zussen naar Australië. Naar een zus die daar woont. John en ik zouden ook meegaan. Maar vanwege mijn gezondheid was dat niet mogelijk. Australië was mijn levensdroom, omdat ik er als kind gewoond heb. Ik wilde altijd nog eens terug. Ik gaf mijn droom terug aan God. Mijn leven was niet meer van mij, maar ik wilde zingen en getuigen van Zijn liefde en Grootheid in mijn leven. God hoorde mij en er kwamen toen zoveel nieuwe liederen bij en daarvan staan er 18 op de 2de CD.  Mijn vriendin en ik zongen al toen ik 2½ jaar geleden nog op bed lag en verder niets kon. Wij zijn toen ook het Jabez gebed gaan toepassen. 1 Kronieken 4:10. God wil ons overvloedig zegenen. Het werd mijn vriendin en mij bevestigd dat God een plan hierin heeft. Hij wil ons gebruiken. We gaan op weg met God. Er zijn opnieuw weer nieuwe nummers klaar. Zo de Heer wil voor de 3de CD. Met dit alles wil ik doorgeven, leg je leven in Zijn hand, dwars door alles heen baant Hij een weg. Niet zoals wij altijd zouden willen en soms met moeilijkheden (zoals met gezondheid). Dat is niet van God. We leven in een wereld met ziekte en geweld. Maar God gebruikt het ten goede. Ik ben er door gevormd, zoals Psalm 118:15-18 zegt. Hij heeft de regie in handen.
Dat wens ik U ook van harte toe.11 januari 2005 - Waarom praisePassion

"De liederen die praisePassion zingt zijn allemaal eigen teksten door Maaike geschreven. Door God gegeven. Voordat Maaike teksten schreef, zongen mijn vriendin en zij al als praisePassion opwekkingsliederen. De gezondheid van Maaike was toen heel slecht. Naast haar lichamelijke handicap waardoor zij door een diep dal is gegaan, is zij ook hartpatiënt met een zeldzame aandoening. Toen het zo slecht met Maaike ging, moest zij een onderzoek laten doen door een specialistisch team in Eindhoven. Daar heeft een professor die in deze specialiteit is gepromoveerd, een praktijk. Als het onderzoek die aandoening zou uitwijzen, zou zij direct geholpen worden. Er was wel een groot risico bij, dit mede vanwege haar slechte conditie. Maaike durfde niet. Haar huisarts heeft geholpen bij het nemen van de beslissing. Voor het onderzoek gingen John en zij samen met een korte vakantie ertussen uit. Maaike was vol strijd met God. Durfde zij alles wat haar lief en dierbaar is, los te laten?Tijdens de heenreis luisterde ze naar een muziekstuk. Zij hoorde de muziek en zij voelde Gods almacht.John vroeg haar om op die muziek een lied te schrijven. En zij antwoordde: "Hoe kan je dat nu vragen, ik heb dyslexie, vergeet het maar".Diezelfde nacht hoorde zij in een droom dezelfde muziek met de woorden: Ik weet mij geborgen.Het drong nog steeds niet tot haar door. De volgende nacht herhaalde dat opnieuw, maar zij besefte het nog steeds niet. Toen zondags thuis gekomen en tijdens een opdracht dienst (doopdienst) praisePassion moest zingen, ging de preek over de roeping van Samuel.Toen besefte zij pas dat God haar geroepen had. Toen zij thuis was en de muziek opnieuw opgezet had, kwamen de woorden achter elkaar. De woorden die God haar gegeven had. Het was een belofte: "Ik ben bij je, in donker en in licht".Alles kon zij toen loslaten, zij voelde zich geborgen in God. Toen Maaike naar het ziekenhuis ging, had zij één zekerheid: "Ik kom thuis, is het niet hier (wat zij wel hoopte), dan kom ik thuis bij mijn Hemelse Vader".Het onderzoek is toen uitgevoerd, maar Maaike kon niet behandeld worden, omdat de aandoening te ernstig was.Tijdens het vervoer met de ambulance van Eindhoven naar Rotterdam, hoorde zij dat haar zus die terminaal was, was overleden. Haar zus was kort daarvoor tot geloof gekomen. Maaike ging naar huis, haar zus ging naar het Vaderhuis.Vlak voordat Maaike naar het ziekenhuis ging, kwam er nog een lied op haar hart. Ik draag ook jou. Hij heeft Maaike gedragen en Hij draagt haar nog steeds.Sindsdien schrijft Maaike teksten.De 1e CD "Door God gegeven", staan 10 zelfgeschreven nummers en laat de strijd zien van Maaike rondom haar strijd en zij ervaart ook dat de liederen door God gegeven zijn.De 2e CD "Op weg met God" waarvan alle nummers zelfgeschreven zijn, geeft aan dat we op weg zijn met God. Verlossing, aanbidding en lofprijzing, dit staat allemaal op die 2e CD.praisePassion, vol passie gaan wij op weg, zingend en getuigen van onze Heer.Wij als praisePassion team ondergaan een ieder op zijn manier, de strijd. Maar God is overwinnaar. Wij hopen zo de Heer wil, dit jaar een 3e CD te maken. Want de nieuwe liederen gaan door.Vlak voor Kerst 2004 is een nieuw kerstlied gemaakt.
Tijdens kerst 2005 zal dit lied tijdens optredens te horen zijn.